O firmě

Kdo jsme…

Jako odborná firma v oblasti DERATIZACE-DEZINSEKCE-DEZINFEKCE využíváme zkušeností získaných během dlouholeté praxe. Speciální ochranná divize D.D.D. Dezis.eu působí v České republice od r. 2002 a je dceřinou společností stavební firmy Great Service spol. s r.o., která působí na trhu již od r. 1998. Know-how a spojení stavební firmy s firmou D.D.D. je často pro klienty významnou výhodou, zejména v otázkách stavebního zabezpečení před škůdci.

Používání široké palety povolených biocidních přípravků a moderních technologií je u nás samozřejmostí. Přestože je doménou naší působnosti Moravskoslezský kraj, působíme dlouhodobě ve větších podnicích a společnostech po celé ČR.

Specializujeme se zejména na sestavování a zavádění „Projektu integrované ochrany před škůdci“.

Samozřejmou součástí naší servisní činnosti je precizní zpracování agendy D.D.D. pro potravinářské provozy, ale i jiné firmy, kde tato problematika úzce souvisí s normami EU a implementací do systému tzv. “kritických bodů“
v rámci programu analýz a opatření HACCP. Tato agenda je vedena ve firemní složce D.D.D., jejíž součástí je pak především půdorysné schéma objektu se zakreslením a označením deratizačních staniček, monitorovacích míst a dalších D.D.D. aplikačních a monitorovacích prvků, protokoly o provedení úkonů D.D.D., vyhodnocení monitoringu a evidence výskytu škůdců, bezpečnostní listy
k použitým přípravkům, osvědčení k činnosti, živnostenské oprávnění a koncesní listiny, pojištění, zdravotní karty atd., která je k dispozici např. při auditech.

V naší činnosti bychom chtěli zvláště upozornit na dobré výsledky při eliminaci obtížného hmyzu, zvláště pak skupiny švábů a rusů v pekárenském resp. zavíječů v mlýnském průmyslu, ale i skladištních škůdců či různých druhů hlodavců v potravinářských či zemědělských oblastech.
V případě vašeho zájmu jsme ochotni kdykoliv vysvětlit všechny popisované oblasti, používané technologie, vyhotovit cenovou nabídku, příp. zodpovědět jiné otázky.

  • při veškerých pracích zajišťujeme stoprocentní odbornost (dle § 58 zák. č. 258/2000 Sb.) a naprostou diskrétnost
  • po domluvě se zákazníkem jsme k dispozici v danou hodinu za stejných cenových podmínek
  • všechny asanační práce provádíme v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích
  • používáme pouze přípravky uvedené v „Seznamu ohlášených přípravků ministerstvem zdravotnictví, resp. vycházíme ze seznamu schválených přípravků USKVBL Brno pro ochrannou dezinsekci a deratizaci“ a dle zák. č. 120/2002 Sb. o biocidech
  • ke každému aplikovanému a zavedenému přípravku předkládáme bezpečnostní list
  • přípravky pro dezinsekci a deratizaci aplikujeme v souladu s postupy uvedenými na etiketách
  • použité obaly od přípravků, staré nástrahy a uhynulé škůdce likvidujeme mimo objekty objednatele dle zák. č. 477/2001 Sb. o obalech a zák. č. 185/2001 o odpadech ve spolupráci s naším smluvním partnerem R.E.C. Mankovice, a.s.
  • poskytujeme bezplatný poradenský servis
  • jsme pojištěni proti mimořádným událostem spojených se škodnou událostí ze strany dodávající firmy vůči objednateli u České pojišťovny, a.s.
  • jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a evropské asociace sdružení D.D.D. Confederation of European Pest Control Association (CEPA)